nowości

Jak Unia walczy z kryzysem ?

Jak Unia walczy z kryzysem ?

Kryzys w Europie i na całym świecie, jaki rozpoczął się w 2008 r. i trwa do dziś, musiał wywołać zmiany w polityce gospodarczej Unii Europejskiej. Z uwagi na to, że państwa Unii, zwłaszcza kraje południa Europy, jak Grecja, Hiszpania i Portugalia, bardzo boleśnie odczuły kryzys, wymagały one pomocy finansowej. Jednym z głównych działań był tu wykup obligacji państwowych, jakie musiały wyemitować te kraje, aby normalnie funkcjonować. Otrzymały one również pożyczki z rąk Międzynarodowego Funduszu Walutowego i z funduszów unijnych. Unia Europejska podejmuje nie tylko działania w celu zachowania swojej integralności, ale też poprawy konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Sprowadzają się one do zwiększenia dostępu do kapitału dla małych, innowacyjnych firm, zmniejszenia obciążeń administracyjnych i ochrony własności intelektualnej. Unia stara się też zwiększyć dostęp do swego rynku pracy poprzez zmianę zasad uznawania kwalifikacji zawodowych. Ma się również poprawić ochrona praw konsumenckich, a również zostanie usuniętych wiele barier w rozwoju przedsiębiorczości.

Zobacz więcej
Warunki przyjęcia euro

Warunki przyjęcia euro

Państwa Unii Europejskiej, które podpisały Traktat o Unii Europejskiej, wprowadziły dość surowe wskaźniki ekonomiczne i zasady, które powinny osiągać i spełniać kraje chcące przyjąć euro jako walutę obiegową. Znamienne jest przy tym, że nie wszystkie kraje już należące do strefy euro osiągają odpowiedni poziom owych wskaźników ekonomicznych. Tak więc, poziom inflacji w kraju aspirującym do przyjęcia euro nie może przekraczać o więcej niż 1,5 punktu procentowego poziomu inflacji trzech państw Unii Europejskiej o najbardziej stabilnym poziomie cen. Deficyt budżetowy takiego kraju nie może przekroczyć 3% jego PKB, a dług publiczny 60% PKB. Musi on uczestniczyć w europejskim mechanizmie kursowym, a wartość długoterminowej stopy procentowej nie może być wyższa o więcej niż dwa punkty procentowe w stosunku do trzech państw o najniższej inflacji. Patrząc z punktu widzenia Polski, najtrudniejszym do spełnienia może się okazać kryterium niskiej inflacji, ale tak czy owak najważniejszą będzie polityczna wola przystąpienia do strefy euro.

Zobacz więcej
Czy chcemy przyjąć wspólną walutę ?

Czy chcemy przyjąć wspólną walutę ?

Wydawać by się mogło, że skoro euro jako wspólną walutę dla krajów Unii wprowadzono już dziesięć lat temu, a Polska jest członkiem Unii od ośmiu lat, to już od paru lat powinniśmy płacić w naszych sklepach za pomocą euro. Tymczasem nadal płacimy złotówkami, a mimo deklarowanych przez rząd kolejnych dat przystąpienia do strefy euro, jakoś wciąż brak tutaj konkretów. Powstaje więc pytanie, czy naprawdę chcemy przyjąć wspólną walutę ? Zaraz po wstąpieniu Polski do Unii mówiło się o jak najszybszym przyjęciu euro. Jednak głównym problemem stały się tutaj nie tyle dość zresztą ostre wymogi ekonomiczne, jakie trzeba spełnić, aby przyjąć euro, ale brak zdecydowanej woli politycznej. Społeczeństwo bowiem jakoś nie bardzo pali się do zmiany banknotów w portfelach, obawiając się towarzyszącemu temu procesowi wzrostu cen. Nie bez znaczenia jest też fakt, że paradoksalnie odczuwamy jako kraj łagodniejsze skutki obecnego kryzysu dzięki posiadaniu własnej waluty, gdyż w tym aspekcie polityka monetarna krajów strefy euro zawodzi.

Zobacz więcej
Kraje strefy euro

Kraje strefy euro

Skoro w ramach Unii Europejskiej następowała ścisła integracja w sprawach gospodarczych, to nic dziwnego w tym, że obejmowała ona także kwestie polityki monetarnej. Wyrazem tej integracji stało się przyjęcie wspólnej waluty dla Unii Europejskiej, jaką stało się euro. Euro wprowadzono w 1999 r. w formie transakcji bezgotówkowych, a w 2002 r. jako walutę obiegową w dwunastu spośród piętnastu ówczesnych członków Unii – nie wprowadziły jej Szwecja, Dania i Wielka Brytania. Z biegiem czasu liczba państw należących do strefy euro rosła i obecnie znajduje się w niej 17 spośród 27 członków Unii. Euro stało się na tyle popularną walutą, że używają jej jako obiegowej kraje nie należące do Unii Europejskiej. Są to: Monako, San Marino, Watykan, Andora, Czarnogóra i Kosowo. Niewątpliwie posiadanie wspólnej waluty bardzo ułatwiło kontakty handlowe między krajami strefy euro, w szczególności ułatwiły wymianę międzynarodową dzięki brakowo różnic kursowych. Jednak wspólna polityka monetarna nie była w stanie zapobiec skutkom kryzysu finansowego, jaki obserwujemy w Europie od kilku lat.

Zobacz więcej
Zalety i wady unijnej gospodarki

Zalety i wady unijnej gospodarki

Ideą, jaka przyświecała państwom tworzącym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, która z biegiem lat znacznie się rozrosła i przekształciła w Unię Europejską, była oczywiście wspólnota gospodarcza. Chodziło tutaj nie tylko o rozwój gospodarczy państw będących członkami tej organizacji, ale także wzrost jej konkurencyjności, zwłaszcza w obliczu długoletniej hegemonii gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Z perspektywy lat można ocenić, że z tej roli Unia wywiązała się dobrze. Gospodarka Unii jako całości ustępuje tylko USA i ostatnio bardzo prężnie rozwijającym się Chinom. Jednak w miarę upływu lat i przystępowania kolejnych państw do Unii rosły w niej niekorzystne tendencje. Po części wynikło to z przyjmowania członków o różnym stopniu rozwoju gospodarczego, co w konsekwencji doprowadziło do powstania tzw. Europy dwóch prędkości. Innym zagrożeniem stał się również rozrost biurokracji unijnej i ogólnie wzrastająca swego rodzaju ociężałość Unii, co powoduje, że wszelkie kryzysy gospodarcze oddziaływają na nią coraz silniej.

Zobacz więcej
Europejski Bank Centralny i jego rola

Europejski Bank Centralny i jego rola

W każdym rozwiniętym gospodarczo kraju istnieje bank centralny. Jego rolą jest czuwanie nad stabilizacją finansów danego kraju, a także nadzór nad działającymi w nim bankami komercyjnymi. Taką rolę w Polsce pełni Narodowy Bank Polski. Z uwagi na to, że Unia Europejska to przede wszystkim organizacja wspólnoty gospodarczej, to nic dziwnego, że i w niej istnieje podobny bank centralny. Jest to Europejski Bank Centralny (European Central Bank). Charakter jego działań jest zbliżony do funkcji centralnych banków narodowych. Tak więc odpowiada on za nadzorowanie systemów bankowych w krajach Unii, ułatwia funkcjonowanie systemów płatniczych, współpracuje z innymi organizacjami w zakresie regulacji rynków finansowych. Prowadzi również politykę monetarną w strefie euro. W ramach tych działań bezpośrednio współpracuje z centralnymi bankami narodowymi, tworząc Europejski System Banków Centralnych. Podobnie jak i pozostałe banki centralne, jest instytucją niezależną od wszelkich nacisków i zawirowań politycznych, ponadto posiada wszystkie niezbędne instrumenty do prowadzenia polityki finansowej i własne kapitały.

Zobacz więcej
Rola Polski w Unii Europejskiej

Rola Polski w Unii Europejskiej

Ktoś mógłby w tym miejscu stwierdzić, że kraj, który gospodarczo nadal odstaje od najbogatszych państw Unii, a ponadto wciąż więcej otrzymuje dofinansowania ze strony tej organizacji, niż wnosi do niej składek, nie może odgrywać w niej żadnej większej roli. Byłoby to jednak stwierdzenie niesprawiedliwe. Polska wnosi bowiem do Unii znacznie więcej, niż może się wydawać. Po pierwsze, ilość mieszkańców sytuuje nas tylko za Niemcami, Wielką Brytanią, Francją i Włochami, a na poziomie Hiszpanii. Po drugie, nasz rynek jeszcze wciąż nie jest w pełni nasycony i stanowi wdzięczne pole do sprzedaży nowinek technologicznych. Po trzecie, rozważna polityka ostatniego rządu spowodowała, że nie tylko zmniejszyliśmy dystans gospodarczy do najbardziej rozwiniętych państw Unii, ale także odgrywamy coraz ważniejszą rolę polityczną. Niewątpliwie staliśmy się czołowym państwem środkowej Europy, a ponadto wspieramy dążenia do rozszerzenia Unii na wschód, w szczególności odnośnie przystąpienia do niej Ukrainy.

Zobacz więcej
Międzynarodowy Fundusz Walutowy i jego rola

Międzynarodowy Fundusz Walutowy i jego rola

W rozwoju naszej gospodarki, a więc również w procesie przystąpienia do Unii Europejskiej, dużą rolę odegrał Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund). Czym zajmuje się ta organizacja ? Ogólnie można powiedzieć, że dba o stabilizację ekonomiczną na świecie. Jeśli któryś z członków Funduszu popada w kłopoty gospodarcze, otrzymuje od niego wsparcie finansowe, pod warunkiem dokonywania reform ekonomicznych i działań stabilizujących gospodarkę. Do MFW należy aktualnie 187 państw, można więc z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to największa instytucja finansowa na świecie. Jego rola w popieraniu międzynarodowej współpracy walutowej, wzrostu handlu międzynarodowego, stabilizacji kursów walutowych, wyrównywania nierównowagi bilansów płatniczych jest nie do przecenienia. W praktyce MFW ustanawia wiele norm i wzorców działania w sferze międzynarodowych stosunków finansowych, a także umożliwia funkcjonowanie wielu podupadających gospodarek poprzez dostarczanie niezbędnych kredytów.

Zobacz więcej
Co zyskaliśmy po wejściu do Unii ?

Co zyskaliśmy po wejściu do Unii ?

Czy wejście do Unii Europejskiej było dla nas korzystne ? Pod względem prestiżowym – na pewno. Staliśmy się członkami europejskiej rodziny narodów złączonych więzami gospodarczymi i na pewno bliższymi politycznie. Nie potwierdziły się też obawy eurosceptyków, że utracimy suwerenność, gdyż prowadzimy w pełni suwerenną politykę pod względem społecznym. Natomiast, czy zyskaliśmy gospodarczo… Tutaj odpowiedź jest bardziej złożona. Niewątpliwie bardzo nam się przysłużyła pomoc finansowa Unii Europejskiej. Dzięki niej wybudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy setki kilometrów dróg, wiele oczyszczalni ścieków, wodociągów i innych instalacji użyteczności publicznej. Bardzo wysokie środki otrzymało rolnictwo, a rolnicy chyba najbardziej ze wszystkich grup społecznych korzystają z unijnego wsparcia. Jednak przez to, że staliśmy się częścią europejskiej gospodarki, jesteśmy bardziej narażeni na występujące w niej kryzysy. Wprawdzie i tu staliśmy się „zieloną wyspą”, ale paradoksalnie może właśnie dzięki temu, że nasza gospodarka jest mniej zintegrowana z unijną, niż państw zachodnich.

Zobacz więcej
Proces Integracji z Unią Europejską

Proces Integracji z Unią Europejską

Po zmianie ustroju pragnieniem nie tylko rządu, ale i prawie całego społeczeństwa stało się przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Proces ten jednak był długotrwały i sprawiał wiele trudności. Wprawdzie udało nam się dość szybko stać krajem w pełni demokratycznym, łącznie z uchwaleniem konstytucji, co było niejako politycznym wymogiem wejścia do Unii. Efektem tych starań było również szybkie podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Jednak wiele większym wymaganiom musieliśmy sprostać w dziedzinie gospodarki. Tutaj nie wystarczyło pełne urynkowienie gospodarki i wprowadzenie licznych praw wspierających wolność gospodarczą. Konieczne było wypełnienie licznych kryteriów gospodarczych narzuconych nam przez Unię, w tym odnośnie deficytu budżetowego, wymienialności walut i wielu innych. Spełnienie tych nieraz bardzo wyśrubowanych wymagań zajęło nam ładne parę lat. Istotna była tu również wola polityczna ze strony państw już należących do Unii. To wszystko sprawiło, że członkiem Unii Europejskiej staliśmy się dopiero 1 maja 2004 r.

Zobacz więcej
Strona 1 z 812345...Ostatnia »